Elementy wektora wejścia i wyjścia

www.automalica.pl

Istotą systemu produkcji jest zaplanowanie i przeprowadzenie procesu produkcyjnego. Proces ten polega na transformacji elementów początkowych zwanych też elementami wektora wejścia w elementy końcowe, nazywane elementami wektora wyjścia. Do podstawowych elementów wektora wejścia zaliczamy techniczne środki produkcji (takie jak teren zakładu produkcyjnego czy powierzchnia produkcyjna, wyposażenie technologiczne, budynki fabryki, instalacje rurowe, energetyczne i sieci informatyczne), przedmioty pracy (czyli materiały bądź półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki lub montażu), czynniki energetyczne (tj.

woda, gazy i sprężone powietrze, ciepło i czynniki chłodzące, paliwa stałe i gazowe, energia elektryczna), załogę fabryki, tzw. czynnik ludzki (w tym relacje zachodzące między członkami załogi oraz warunki pracy), informacje (prognozy handlowe, informacje o konstrukcji wyrobu, jego funkcjach, jakości i kosztach własnych, zakładanym programie produkcji a także doświadczeniu załogi) oraz kapitał (zamrożony w technicznych środkach produkcji, materiałach, półproduktach i gotowych produktach, a także w środkach zabezpieczenia finansowego). Podstawowe elementy wektora wyjścia stanowią: wyroby przemysłowe, usługi produkcyjne, surowce wtórne, braki produkcyjne, szkodliwe odpady i zanieczyszczenia środowiska (takie jak ścieki, śmieci, wyziewy, odpady stałe czy hałas) oraz informacje: o jakości wyrobu, faktycznym koszcie własnym, stanie i przebiegu procesu produkcyjnego, doświadczeniu produkcyjnym załogi i wszelkie inne potrzebne do przeprowadzenia kolejnego procesu produkcyjnego.